Uslužno uništavanje dokumentacije

Ova vrste usluge ima veze sa rokovima čuvanja dokumentacije koja se obrađuje. Dokumentacija kojoj je rok čuvanja prema pomenutoj Listi kategorija registraturskog materijala istekao moguće je uništiti na osnovu odobrenja nadležnog arhiva. Takođe, dokumentaciju koja nema trajan rok čuvanja, moguće je nakon mikrofilmovanja i odobrenja nadležnog arhiva izlučiti (uništiti). Dokumentacija se uništava korišćenjem odgovarajućih uređaja (tzv. „šredera“). Praktično to znači da se na kraju procesa dokumentacija može prodati u reciklažu papira.

Neophodni resursi: Najmanje jedan uređaj za uništavanje papirne dokumentacije, operatrer na uređaju, fizički radnici.

Rezultat na kraju obrade: Uništena dokumentacija koja se onda transportuje u papir servis ili se spaljuje.

Naplata: Ova vrsta usluge se naplaćuje po zapremini uništene dokumentacije.